پروژه های انجام شده

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله (بصره عراق)

شرح :

ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 412,000 متر مکعب استاندارد بر ساعت (391,000 NCMH) نیروگاهی

سال احداث : 1395

کارفرما : شرکت مپنا توسعه 2 ایران – شرکت شامارا عراق

نیروگاه سیکل ترکیبی نوشهر

شرح :

ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 120,000 NCMH نیروگاه Single Shaft نوشهر

سال احداث : 1396

کارفرما : شرکت انرژی گستران متحد

نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج

شرح :

ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 200,000 SCMH نیروگاه کهنوج در دو فاز هر کدام با ظرفیت 100,000 SCMH

سال احداث : 1393

کارفرما : شرکت مپنا توسعه 2

نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان سیرجان

شرح :

ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 100,000 SCMH نیروگاه سمنگان سیرجان

سال احداث : 1393

کارفرما : شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان

نیروگاه سیکل ترکیبی حافظیه فارس

شرح :

ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 300,000 SCMH نیروگاه BOT فارس

سال احداث : 1385

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران

نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

شرح :

ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 100,000 SCMH نیروگاه بهبهان

سال احداث : 1395

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران

نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه یزد

شرح :

ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 100,000 SCMH نیروگاه شیرکوه یزد

سال احداث : 1392

کارفرما : سازمان توسعه برق ایران

نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو

شرح :

ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 100,000 SCMH نیروگاه چادرملو اردکان

سال احداث : 1393

کارفرما : مجتمع گندله سازی چادرملو

پتروشیمی شیراز

شرح :

احداث ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری پتروشیمی شیراز به ظرفیت 250,000 SCMH با هدف گاز رسانی به نیروگاه، واحد اوره و واحد آمونیاک با خروجی فشارهای متفاوت جهت هر واحد

سال احداث : 1393

کارفرما : شرکت گسترش پتروشیمی شیراز

پتروشیمی مبین عسلویه

شرح :

توسعه ایستگاه تقلیل فشار PRS3 مجتمع پتروشیمی مبین با ظرفیت مجموع یک میلیون متر مکعب در ساعت (1,000,000 SCMH) به همراه اجرای 3 کیلومتر خط لوله 20 اینچ

سال احداث : 1394

کارفرما : مجتمع پتروشیمی مبین

مجتمع فولاد کاوه جنوب

شرح :

احداث ایستگاه های اندازه گیری، CGS با ظرفیت 100,000 SCMH و ایستگاه TBS با ظرفیت 50,000 SCMH به همراه اجرای حدود 2 کیلومتر خط تغذیه گاز مجتمع فولاد کاوه جنوب

سال احداث : 1389

کارفرما : شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

مجتمع صبا فولاد هرمزگان

شرح :

احداث ایستگاه های اندازه گیری، CGS با ظرفیت 100,000 SCMH و ایستگاه TBS با ظرفیت 200,000 SCMH به همراه اجرای حدود 3 کیلومتر خط تغذیه گاز مجتمع فولاد کاوه جنوب

سال احداث : 1391

کارفرما : شرکت صبا فولاد خلیج فارس

مجتمع فولاد چادرملو اردکان

شرح :

احداث ایستگاه  CGS با ظرفیت 100,000 SCMH و ایستگاه های گندله سازی و احیا  با ظرفیت مجموع  90,000 SCMH به همراه اجرای حدود 1.5 کیلومتر خط تغذیه گاز

سال احداث : –

کارفرما : مجتمع فولاد چادرملو اردکان

ایستگاه ششم تهران 600,000 متر مکعبی

شرح :

اجرای خط فشار قوی 20″ و 36″ ورودی ایستگاه، تهیه اقلام، ساخت ، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS ششم تهران به ظرفیت 600.000 متر مکعب

سال احداث : 1390

کارفرما : شرکت گاز استان تهران